ပုပၸါးေတာင္ ေျမၿပဳိမႈမျဖစ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆြးေႏြး   | DVB