ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ခြင့္ျပဳ | DVB