အလဲဗင္းသတင္းသမား ၃ ဦးကိစၥ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မည္ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ | DVB