ေနျပည္ေတာ္တြင္ အင္အား ၃.၉ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB