တုိက္ႀကီးတြင္ အင္းေရထြက္ေပါက္ ပိတ္ထား၍ လယ္ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB