၂၇ ပါတီထုတ္ျပန္ခ်က္ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မလုိဟုဆုိ | DVB