အင္းစိန္ A.G.T.I ဒီပလုိမာ ညေနပုိင္း သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ | DVB