အင္ဒင္းေက်းရြာက သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ွာ္ေၾကးေပးမည္ | DVB