အုပ္စုဖြဲ႔ကစားရသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းဂိမ္းမ်ား  ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကား ေခတ္စားလာ | DVB