ေရးရာေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ့ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ဖြဲ့စည္း | DVB