ပန္းေမြ႔ရာေပၚ စႀကၤ ံေလွ်ာက္ပြဲ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ | DVB