ရန္ကုန္ေက်ာင္းကားအသင္း တည္ေထာင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္   | DVB