အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတင္ျပရန္ ပူးတြဲေၾကညာခဲ့သည့္ ၂၇ ပါတီကို ေကာ္မရွင္ ေတာင္းခံ | DVB