တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥ ေကအန္ပီပီ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမည္ | DVB