အစိုးရသစ္ကုိ မလႊဲခဲ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ေဖာင္းေဒးရႇင္းက ျပန္ေပးမည္ | DVB