တရားမဝင္သဲထုတ္ယူမႈ မတားျမစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို အေရးယူမည္ | DVB