ထိုင္းႏိုင္ငံ၌  ျမန္မာအမ်ားစုအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရ | DVB