ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပး | DVB