ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ေနမႈတြင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ ၀င္မပါရန္ ဆိနိတ္အမတ္ေျပာ | DVB