တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းပိတ္ထားသျဖင့္ ေကာက္ညႇင္းစပါးေစ်း ထက္ဝက္က်ဆင္း | DVB