လူကုန္ကူးခံရသည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၀ ေက်ာ္ ထိုင္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၌ ခိုလံႈေန | DVB