ျပည္နယ္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ေစခ်င္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟု ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီေျပာ | DVB