ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းေဖာက္စဥ္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အမွတ္တရပြဲက်င္းပ | DVB