အလဲဗင္းမီဒီယာ သတင္းသမား ၃ ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္႐ံုးထုတ္စစ္ေဆး | DVB