လွ်ပ္စစ္ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကဳံ | DVB