ကမာၻ႔အသက္အႀကီးဆံုး ၁၀၇ ႏွစ္အရြယ္ ဆံပင္ညႇပ္ဆရာ (႐ုပ္သံ) | DVB