ျပည္သူ႔ဘ႑ာသန္းေပါင္း ၅၇၀၀၀ ေက်ာ္နစ္နာမႈ တုိင္ၾကားခဲ့သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB