သံတမန္ႏွင့္ အထူးႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပး | DVB