တရားေရးမ႑ိဳင္ကို မီးေမာင္းထုိးေဖာ္က်ဴးထားသည့္ သမၼတႀကီးထံေပးစာ႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB