ေဝလာေတာင္ေက်းရြာ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္ေပးရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေျပာ | DVB