ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈကို ပူးေပါင္းပါဝင္ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာအဆင္သင့္ျဖစ္ေနဟု သမၼတေျပာ | DVB