ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားေပၚမွ အိုင္းရစ္ခ်္ ေက်းလက္ေတးဂီတအဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB