ရန္ကုန္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လံုၿခံဳမႈမရွိ | DVB