မဟာခ်ိဳင္ရွိ အလုပ္သမားခိုလႈံေရးေဂဟာကို အာဏာပိုင္မ်ားဝင္စစ္ | DVB