လ်ပ္စစ္ဓာတ္ရထား ျမန္မာမွာ ေျပးဆြဲခဲ့စဥ္က (သုတကေဖး) | DVB