တရားေဟာဆရာကို တူရကီတရား႐ံုးက ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေျပာ | DVB