ကနီတြင္ စိမ့္ေရေၾကာင့္ လယ္ဧက ၅၀၀ ခန္႔ စုိက္ပ်ဳိးမရ၍ ေတာင္သူမ်ားအခက္ႀကံဳ | DVB