ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးသူ ၆၅၀၀၀ ခန္႔ရွိ | DVB