ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၅.၁ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB