ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အလြန္အားေကာင္းသည့္မုန္တုိင္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိ၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၇ ခု မုိးႀကီးမည္ | DVB