မန္ယူ ကမ္းလွမ္းပါက ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အသင့္ဟု ဆြီဒင္အသင္းေခါင္းေဆာင္ေျပာ | DVB