ႏွီးပေဒါရြာ လမ္းေဘး အနီေရာင္ေက်ာက္မ်ား ျပန္႔က်ဲ၊ ေကာက္ယူသူမ်ားျပား (ဓာတ္ပုံ) | DVB