ဘိုကေလးတြင္ အနည္အဖတ္ပါ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ | DVB