ဆုိင္ကယ္တြန္းလာသူကုိ စစ္ေဆးရာမွ အဖြဲ႔လိုက္ဆိုယ္ကယ္ခိုးမႈ ေပၚေပါက္ | DVB