“စိန္႔ ဂႏၶာလရာဇ္နဲ႔ တ႐ုတ္တရက္” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအေၾကာင္း (သုတကေဖး) | DVB