ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း ပုိအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တုိင္းငယ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိ | DVB