ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၆၈,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB