ကရင္ျပည္နယ္ေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေန | DVB