ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖူကူရွိမားခ႐ိုင္ရွိ ေက်းရြာစိုက္ခင္းကိုေလ့လာ | DVB