ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေပၚ လူထုအားရေက်နပ္မႈနည္းပါး | DVB